13. redna seja

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)
 
Sklicujemo
 
13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
 sredo, 03.04.2013,  ob 1600  uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev sklepov 12. redne seje.
3. Pregled in potrditev sklepov 2. izredne seje.
4. Pregled in potrditev sklepov 3. izredne seje.
5. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana v letu 2012.
6. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata  v letu 2012.
7. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen – Saubermacher.
8. Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja  v občini Sveta Ana v letu 2013.
9. Zaključni račun za leto 2012.
10.  Sklep o odpisu terjatev.
11.  Odlok o gospodarskih javnih službah (skrajšani postopek).
12.  Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode (skrajšani postopek).
13.  Sklep o potrditvi letnega programa športa v Občini Sveta Ana v letu 2013.
14.  Sklep o določitvi cen VV programa v javnem vrtcu na območju občine Sveta Ana.
15.  Poročilo o delovanju programa Svit.
16.  Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana (druga obravnava).
17.  Odlok o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana (druga obravnava).
18.  Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Ledinek.
19.  Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Žice.
20.  Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Žice 1.
21.  Pobude in vprašanja.
crta

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
pdf011 Vabilo z dnevnim redom

crta

 2. Pregled in potrditev sklepov 12. redne seje
pdf020 Sklepi 12. redne seje

crta

 3. Pregled in potrditev sklepov 2. izredne seje.
pdf030 Sklepi 2. izredne seje

crta

 4. Pregled in potrditev sklepov 3. izredne seje.
pdf040 Sklepi 3. izredne seje

crta

 5. Pregled varnostne situacije na območju občine Sveta Ana v letu 2012.
pdf050 Obravnava varnostnih ukrepov
pdf051 Poročilo policije

crta

 6. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata  v letu 2012.
pdf060 Poročilo medobčinskega redarstva

pdf061 Letno poročilo 2012 MIRM_Sveta Ana

crta

 7. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen – Saubermacher.
pdf070 Elaborat o oblikovanju cen - odpadki 2013

pdf071 Elaborat

pdf072 Obseg storitev in cene

pdf073 Akontacija cene

crta

 8. Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja  v občini Sveta Ana v letu 2013.
pdf080 Program razdelitve sredstev - kmetijstvo 2013

crta

 9. Zaključni račun za leto 2012.
pdf090 Zaključni račun 2012

pdf091 Zaključni račun Občine Sveta Ana 2012-obrazložitev

crta

 10.  Sklep o odpisu terjatev.
pdf100 Sklep o odpisu terjatev 2012

crta

 11.  Odlok o gospodarskih javnih službah (skrajšani postopek).
pdf110 Odlok o gospodarskih javnih službah Občina Sveta Ana

crta

12.  Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode (skrajšani postopek).
pdf120 Odlok o načinu opravljanja gosp. javne službe odvajanja in čiščenja

crta

 13.  Sklep o potrditvi letnega programa športa v Občini Sveta Ana v letu 2013.
pdf130 Predlog letnega programa športa 2013

crta

 14.  Sklep o določitvi cen VV programa v javnem vrtcu na območju občine Sveta Ana.
pdf140 Sklep o potrditvi cen programov vrtca

crta

 15.  Poročilo o delovanju programa Svit.
pdf150 Poročilo o delovanju programa Svit

crta

 16.  Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana (druga obravnava).
pdf160 Odlok_o_posz_druga_obravnava_25_03_13

crta

 17.  Odlok o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana (druga obravnava).
pdf170 Odlok o KP druga obravnava

crta

18.  Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Ledinek.
pdf180 Pobuda za manjšo širitev območja SZ KEREC

crta

 19.  Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Žice.
pdf190 Pobuda za manjšo širitev območja SZ VUČETIĆ

crta

 20.  Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč v k.o. Žice 1.
pdf200 Pobuda za manjšo širitev območja SZ KOLARIČ

crta

 21.  Pobude in vprašanja.
pdf210 Pobude in vprašanja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih