14. redna seja

Številka: 03202-002/2010-17
Datum: 29.10.2013

Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v sredo, 06.11.2013,  ob 16.00  uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev sklepov 13. redne seje.
3. Pregled in potrditev sklepov 4. izredne seje.
4. Pregled in potrditev sklepov 5. redne seje.
5. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2013.
6. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Sveta Ana za leto 2014.
7. Sklep o potrditvi članov Razvojnega sveta Regije.
8. Potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2013/2014.
9. Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!    

              Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.    
                     ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

crta

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
pdf011 Vabilo z dnevnim redom

crta

 2. Pregled in potrditev sklepov 13. redne seje.
pdf020 Sklepi 13. redne seje

crta

 3. Pregled in potrditev sklepov 4. izredne seje.
pdf030 Sklepi 4. izredne seje

crta

 4. Pregled in potrditev sklepov 5. redne seje.
pdf040 Sklepi 5. izredne seje

crta

 5. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2013.
pdf050 Odlok o rebalansu odloka 2013

pdf051 Splošni del rebalansa 2013

pdf052 Posebni del - rebalansa 2013

pdf053 NRP 2013 (rebalans)

pdf054 Program prodaje in nakupa - 2013

pdf055 Načrt nabav in gradenj ter prodaje za leto 2013 in 2014

pdf056 Kadrovski načrt - 2013-2014

crta

 6. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Sveta Ana za leto 2014.
pdf060 Sprememba odloka 2014

pdf061 Splošni del 2014

pdf062 Posebni del 2014

pdf063 NRP 2014

pdf064 Program prodaje in nakupa - 2014.

pdf065 Kadrovski načrt - 2014-2015

pdf066 Obrazložitev rebalansa proračuna

crta

 7. Sklep o potrditvi članov Razvojnega sveta Regije.
pdf070 Predlog sklepa RSR

crta

 8. Potrditev predloga sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2013/2014.
pdf080 Predlog potrditve sistemizacije del. mest 2013-2014

pdf081 Predlog sistemizacija v vrtcu 13-14

crta

 9. Pobude in vprašanja.
pdf090 Pobude in vprašanja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih