16. redna seja

Številka: 03202-002/2010-19
Datum: 12.03.2014
Na podlagi 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 39/10)

Sklicujem

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v  sredo, 19.03.2014,  ob 16.00  uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana 17


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev sklepov 15. redne seje.
3. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen – Saubermacher.
4. Odlok o opravljanju obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo - (skrajšani postopek).
5. Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza občin območja upravne enote Lenart« -(prva obravnava).
6. Sklep o potrditvi Elaborata GJS oskrbe s pitno vodo za občine Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014.
7. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor« - (skrajšani postopek).
8. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2013.
9. Poročilo o pregledu varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v letu 2013.
10. Seznanitev z revizijskim poročilom o opravljeni notranji reviziji.
11. Zaključni račun za leto 2013.
12. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2014.
13. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Ana.
14. Sklep o potrditvi DIIP-a modernizacije občinskih cest v letu 2014.
15. Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja  v občini Sveta Ana v letu 2014.
16. Sklep o potrditvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
17. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
18. Sklep o potrditvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana.
19. Sklep o potrditvi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana.
20. Predlog letnega programa sofinanciranja športa v  Občini Sveta Ana v letu 2014.
21. Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!    

     Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.    
        ŽUPAN OBĆINE SVETA ANA

crta

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
pdf011 Vabilo z dnevnim redom

pdf13 Kadrovski načrt - 2014-2015

crta

2. Pregled in potrditev sklepov 15. redne seje.
pdf020 Sklepi 15. redne seje

crta

3. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen – Saubermacher.
pdf030 Elaborat o oblikovanju cen - odpadki 2014

pdf031 Elaborat o oblikovanju cen - odpadki

crta

4. Odlok o opravljanju obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo - (skrajšani postopek).
pdf040 Odlok o načinu opravljanja lokalne GJS s pitno vodo

crta

5. Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza občin območja upravne enote Lenart« -(prva obravnava).
pdf050 Odlok o ustanovitvi interesne zveze- UE Lenart

crta

6. Sklep o potrditvi Elaborata GJS oskrbe s pitno vodo za občine Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014.
pdf060 Elaborat 2014-vodovod

pdf061 Elaborat 6.občin marec 2014

crta

7. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor« - (skrajšani postopek).
pdf070 Odlok o spremembi odloka o MIRM

crta

8. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2013.
pdf080 Poročilo medobčinskega redarstva

pdf081 Poročilo medobčinskega redarstva II

crta

9. Poročilo o pregledu varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v letu 2013.
pdf090 Obravnava varnostnih ukrepov

pdf091 Poročilo policije

crta

10. Seznanitev z revizijskim poročilom o opravljeni notranji reviziji.
pdf100 Revizijsko poročilo

pdf101 Revizijsko poročilo II

crta

11. Zaključni račun za leto 2013.
pdf110 Zaključni račun 2013

crta

12. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2014.
pdf120 Odlok o rebalansu 2014 (i.)

pdf120 Splošni del - rebalans 2014

pdf122 Posebni del - rebalans 2014

pdf123 NRP-rebalans 2014

pdf124 Letni program prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja občine Sveta Ana v Slov.Gor.za leto 2014

pdf125 Obrazložitev rebalansa (i)

crta

13. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Ana.
pdf130 Sprememba statuta

crta

14. Sklep o potrditvi DIIP-a modernizacije občinskih cest v letu 2014.
pdf140 Sklep o potrditvi DIIP-a modernizacija občinskih cest

pdf141 Sklep o potrditvi DIIP

pdf142 DIIP_mordernizacija občinskih cest

crta

15. Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja  v občini Sveta Ana v letu 2014.
pdf150 Program razdelitve sredstev - kmetijstvo 2014

crta

16. Sklep o potrditvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
pdf160 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

crta

17. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
pdf170 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

crta

18. Sklep o potrditvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana.
pdf180 Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov

crta

19. Sklep o potrditvi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sveta Ana.
pdf190 Pravilnik o sofinanciranju raznih društev

crta

20. Predlog letnega programa sofinanciranja športa v  Občini Sveta Ana v letu 2014.
pdf200 Predlog letnega programa športa 2014

crta

21. Pobude in vprašanja.
pdf210 Pobude in vprašanja 15. seje

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih