13. redna seja

sklicujem

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 12. aprila 2017, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje.
3. Pregled varnostne situacije za leto 2016.
4. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016.
5. Odlok o urejanju naselij v Občini Sveta Ana.
6. Zaključni račun za leto 2016.
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2017.
8. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - dozidava vrtca Sveta Ana.
9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot socialna oskrba na domu za uporabnika za leto 2017.
10. Letni program sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana v letu 2017.
11. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro.
12. Pobude in vprašanja.

Prosim za zanesljivo udeležbo!


Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

Gradivo:

pdfGradivo za 13. redno sejo.pdf

K točki 5:

pdfOdlok o urejanju naselij v Občini Sveta Ana.pdf

K točki 8:

pdfDIIP-Vrtec Sveta Ana-april 2017-pdf.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih