16. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)

sklicujem

 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

 sredo, 18. oktobra 2017, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje
3. Predlog Pravil za izvolitev predstavnika občine Sveta Ana v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4. Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta
5. Obravnava Elaborata gospodarske javne službe s pitno vodo za leto 2017 v Občini Sveta Ana
6. Predlog sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2017/2018
7. Pobude in vprašanja
8. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                           Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
                                                                                                ŽUPAN 

Gradivo: pdf16.Redna seja OS.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih