17. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012)

sklicujem

 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

 sredo, 20. decembra 2017, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje
  3. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana - skrajšan postopek
  4. Postopek podelitve koncesije za ravnanje z odpadki
  5. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana
  6. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveta Ana
  7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni  denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana
  8. Predlog Sklepa o stanovanjski najemnini
  9. Predlog sklepa o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana
  10. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                            Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

Gradivo:
pdf17.redna seja OS Občine Sveta Ana.pdf

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih