18. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 21. februarja 2018, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

   1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
   2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje
   3. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor
   4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Vino, prijazno do okolja"
   5. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Anin pretl"
   6. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice.
   7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018
   8. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana
   9. Letni program sofinanciranja športa v letu 2018
   10. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro
   11. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN

Gradivo:

pdf18. redna seja.pdf

K točki 6: pdfDIIP koles.povezave ORPSG_1.0.pdf

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih