19. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 11. aprila 2018, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje in 5. dopisne seje
  3. Pregled varnostne situacije za leto 2017
  4. Zaključni račun za leto 2017
  5. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo - prva obravnava
  6. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, kot socialna oskrba na domu za uporabnika za leto 2018
  7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana
  8. Lokalni program kulture Občine Sveta Ana za obdobje 2018 – 2021
  9. pobude in vprašanja

                                                                                             Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
                                                                                                                    ŽUPAN

Gradivo:

 pdf19.redna seja OS.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih