21. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

 

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 10. oktober 2018, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje
  2. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveta Ana - prva obravnava
  3. Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana - prva obravnava
  4. Odlok o predmetu o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Ana - prva obravnava
  5. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sveta Ana - prva obravnava
  6. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018
  7. Sistemizacija delovnih mest za področje  predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2018/2019
  8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2018
  9. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2019 - prva obravnava
  10. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                            Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                    ŽUPAN

Gradivo: pdf21. redna seja.pdf

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih