4. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 12. junija 2019, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje
 3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. dopisne seje
 4. Potrditev dnevnega reda
 5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sveta Ana - skrajšani postopek
 6. Pregled varnostne situacije na območju Svete Ana v letu 2018
 7. Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2019
 8. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana
 9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoči družini na domu«
 10. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v k. o. Zg. Ščavnica
 11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Sveta Ana v letu 2019
 12. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., župan

Gradivo: 4. redna seja 12.6.2019.pdf

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih