Ureditev domačije Kapl

Naziv operacije: Ureditev domačije Kapl
Akronim operacije: Ureditev domačije Kapl
Vlagatelj/nosilec operacije: Viktor Kapl
Ostali partnerji v operaciji: Občina Sveta Ana, Turistično društvo Sv. Ana v Slov. goricah
Celotna vrednost operacije (z DDV): 4.302,77 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP (84%) : 3.021,92 EUR
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave
Strateški cilj: C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine
Ukrep: U4
Trajanje operacije: 25 mesecev
Predviden zaključek operacije: 31.10.2019

Izzivi
Z načrtovano operacijo se rešujejo izzivi ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine in ustvarjajo pogoji za kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju potenciala znotraj dejavnosti terciarnega sektorja. S tem se v okolju ohranja kulturna krajina in ravnovesje v okolju med preteklostjo in prihodnostjo, med mladimi, starejšimi in ranljivimi skupinami. Povečujejo se tržne in turistične dejavnosti. S tem se tudi ustvarja varovanje okolja in zdravi bivalni pogoji. Varovanje naravnega okolja ter kulturne krajine in objektov kulturne dediščine so usmeritve naprednih in v prihodnost usmerjenih akterjev razvoja območja. Stavbna in kulturna dediščina je velika zakladnica Slov. goric za  razvoj turizma.

Cilji
-    Ohraniti objekte kulturne in stavbne dediščine in dvigniti osveščenost prebivalstva glede varovanja okolja in ohranjanja narave ter kulturne dediščine. (cilj C1)
-    Povečati turistične destinacije in dejavnosti v kraju z novo vsebino in ponudbo. (cilj B1)
-    Usposobiti objekt za nočitvene kapacitete v obliki kot se je v takšnih objektih živelo v preteklosti. Kar predstavlja inovativni produkt v Slov. goric – Detox. (cilj 2)
-    Povečanje kakovosti življenja. Ob nekaj dnevni namestitvi gosta v objekt stavbne dediščine, gosta sprostiti, izključiti iz sedanjega tempa življenja in ga vživeti  v obdobje 100 let nazaj.(cilj D1)
-    Izvajati medgeneracijska druženja in vključevati invalide. Tako, da starejši prenašajo svoja doživetja in izkušnje na mlade - osnovno šolske otroke iz vsebine kulturne in stavbne dediščine. Pri tem se lahko vključujejo tudi invalidi, ki so zelo dovzetni za takšne vsebine. (cilj D1)

Aktivnosti
Obnova objekta stavbne dediščine (pleskanje sten, popravilo in pleskanje stavbnega pohištva…) in s tem izvesti aktivnosti v trajnostni razvoj turizma in turističnih dejavnosti,  varovanja okolja, nove vsebine za učenje, osveščanje o kulturni dediščini, pravilni rabi naravnih vrednot, osveščanje, medgeneracijsko druženje in motivacijo v infrastrukturi (stavbna dediščina, narava Slov. goric).
Izvedba delavnic za promocijo in izvedba delavnice na objektu operacije.

Pričakovani učinki
-    Novi produkti, ki prispevajo k razvoju podjetništva, turizma (naravne vrednote in kulturna dediščina), ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti.
-    Novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja (objekt ob obnovljen in ne bo več negativno vplival na okolje kot ruševina).
-    Usposobljenost in povezovanje z večjo ozaveščenostjo prebivalcev.
-    Prispevek k višji kakovosti življenja.
-    Medgeneracijska druženja.

Ciljne skupine
Domači turisti, tuji turisti, pohodniki, osnovne šole, društva, lokalno prebivalstvo, starejši, invalidi in naključni obiskovalci.

Pričakovani učinki
Novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, podjetništva, večji kakovosti življenja, medgeneracijskem druženju, naravne in kulturne dediščine, ekologije,  kulture in društvenih dejavnosti.

Kazalnik rezultata
Urejen objekt stavbne in kulturne dediščine, dostop do ogleda etnološke zbirke, učenje in spoznavanje kulturne dediščine na delavnicah in ob vsakokratnih obiskih in stavbne dediščine na lokaciji objekta,  možnost prenočitve v objektu stavbne dediščine in sprostitev ob podoživitvi bivanja v preteklosti.

Ocena okoljskih učinkov
Pozitiven vpliv na okolje (objekt bo urejen), uvajanje novih podjetniških aktivnosti lokalne ponudbe, ohranitev primerne rabe narave in kulturne dediščine območja.

 

Vabila na delavnice:
http://www.sv-ana.si/17-aktualno/734-vabljeni-delavnice-na-izletniski-kmetiji-senveter

http://www.sv-ana.si/17-aktualno/636-vabljeni-kaplova-domacija

 

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželjaProgram razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih