3. redna seja

1

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

četrtek, 21. marca 2019, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 2. redne seje
 3. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor
 4. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Sveta Ana
 5. Statut Občine Sveta Ana – druga obravnava
 6. Poslovnik Občinskega sveta - druga obravnava
 7. Zaključni račun za leto 2018
 8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019
 9. Letni program sofinanciranja športa v letu 2019
 10. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v k. o. Zg. Ščavnica
 11. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro
 12. Pobude in vprašanja

                                                                                             Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., župan

 Gradivo: pdfGradivo za 3.redno sejo OS 21.3.2019.pdf

Dodatek k točki 3: pdf3.1 MIRM letno poročilo 2018.pdf

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih