Seje OS 2018-2022

10. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 9. septembra 2020, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 491 Dražen Vrh - Holer"
 5. Sklep o spremembi sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 281 Žice – Sp. Ročica
 6. Sklep o spremembi sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 371 Ledinek – Kraner
 7. Sklep o spremembi sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 651 Dražen Vrh – Holer - Rožengrunt«
 8. Sklep o spremembi sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 631 Lokavec – Rožengrunt«
 9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020
 10. Odlok o spremembi proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana
 12. Sklep o ukinitvi javnega dobra k. o. Kremberk
 13. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Rožengrunt
 14. Predlog sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v OŠ Sveta Ana za šolsko leto 2020/2021
  Kadrovske zadeve:
 15. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Sveta Ana
 16. Imenovanje nadomestnega člana Statutarno pravne komisije
 17. Pobude in vprašanja

                                                                                             Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., župn

 

Gradivo: 10.redna seja OS.pdf

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih