Seje OS 2018-2022

17. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

 

sklicujem

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 23. februarja 2022, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje in 5. dopisne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Sklep o potrditvi Strategije razvoja trajnostnega turizma Občine Sveta Ana za obdobje 2022-2025
 5. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Ana
 6. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Sveta Ana
 7. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem lekarniškem zavodu Mariborske lekarne Maribor – skrajšan postopek
 8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varovanju virov pitne vode
 9. Sklep - Izjava o izvajanju operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka v Občini Sveta Ana
 10. Poročilo o izvedenih aktivnostih Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana
 11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Žice
 12. Pobude in vprašanja

 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                             Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                ŽUPAN

Gradivo: Gradivo_17._redna_seja.pdf

Gradivo k točki 4: StrategijaTurizma_SvAna.pdf

Gradivo k točki 8: Odlok_varovanje_pitne_vode.pdf

 

Brez naslova

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih