Seje OS 2018-2022

1. redna (konstitutivna) seja

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in MUV, št. 6/2014), 8. in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, MUV št. 23/2012) sklicujem 1. redno (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v sredo, 12. decembra 2018, ob 17. uri, v prostorih Občine Sveta Ana, sejna soba, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana v Slov. gor.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
  3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana (mandatna komisija)

prekinitev seje

 Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov za člane občinskega sveta

  1. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
  2. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI)

    Navodilo: novoizvoljeni člani občinskega sveta in župan se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije o izvolitvi in osebnim dokumentom.

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih