Seje OS 2018-2022

9. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) sklicujem 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 27. maja 2020, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor
 5. Poročilo storitve pomoči na domu za leto 2019
 6. Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2020
 7. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Modernizacija občinske ceste JP 704 281 Žice – Spodnja Ročica"
 8. Zaključni račun za leto 2019
 9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020
 10. Odlok o spremembi proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021
 11. Kadrovske zadeve: Imenovanje nadomestnega člana NO
 12. Poročilo o delu NO v letu 2019
 13. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana
 14. Pobude in vprašanja

 

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                             Silvo SLAČEK, župan

 Gradivo: 9.redna seja OS.pdf

 K točki 7: Noveliran DIIP JP 704281.pdf

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih