Seje OS 2018-2022

5. redna seja

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in MUV št. 23/2012) sklicujem

 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana,
ki bo v sredo, 25. septembra 2019, ob 16. uri, v prostorih Občine Sveta Ana - sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa - IP za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani"
  5. Sklep o potrditvi investicijskega programa – IP za projekt »Rekonstrukcija tranzitnih vodovodnih cevovodov na potezi Košaki - Počehova«
  6. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor - skrajšani postopek
  7. Sistemizacija delovnih mest za področje  predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2019/2020
  8. Sklepa o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana
  9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2019
  10. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                             Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                     ŽUPAN

Gradivo: 5. redna seja

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih