8. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št.
39/10 in MUV št. 23/2012)

sklicujem

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v
sredo, 11. marca 2020, ob 16. uri,
v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 7. redne in 2. dopisne seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - dozidava
vrtca Sveta Ana.
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020
6. Odlok o spremembi proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021
7. Pobude in vprašanja
Prosim za zanesljivo udeležbo!
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN

GRADIVO: 8.redna seja

K 4. točki: DIIP - dozidava vrtca

K 5. točki: Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020

K 6. točki: Odlok o spremembi proračuna Občine Sveta Ana za leto 2021

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih