Skok na vsebino

Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Dokumenti objavljeni v Medobčinskem uradnem vestniku in Uradnem listu RS

Objave dokumentov v letu 2023

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
25. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana 3/36
43. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora v občini Sveta Ana 4/72
44. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro k.o. Rožengrunt v občini Sveta Ana 4/72
45. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro k.o. Žice v občini Sveta Ana 4/73
46. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro k.o. Krivi Vrh v občini Sveta Ana 4/73
182. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2022 10/274
183. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2023 10/275
184. Odlok o odpravi Odloka o prenehanju Odloka o varovanju virov pitne vode v občini Sveta Ana 10/277
185. Sklep o določitvi cen programov vrtca v občini Sveta Ana 10/277
186. Letni program kulture občine Sveta Ana za leto 2023 10/279
187. Tehnični popravek Odloka o ureditvenem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 10/281
197. Letni program sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2023 11/309
222. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v "Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor" občine Sveta Ana 12/354
281. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občini Sveta Ana 15/355
282. Sklep o potrditvi cen izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Ana 15/355
283. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« v občini Sveta Ana 15/356
328. Poslovnik Nadzornega odbora občine Sveta Ana 20/422
456. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2024 27/640
457. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2023 27/643
458. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov v občini Sveta Ana 27/644

Objave dokumentov v letu 2022

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
29. Odlok o prenehanju uporabe Odloka o varovanju virov pitne vode v občini Sveta Ana 3/46
30. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Sveta Ana 3/47
31. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 3/47
32. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Sveta Ana 3/48
113. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2022 7/228
114. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2021 7/229
115. Letni program kulture občine Sveta Ana za leto 2022 7/231
116. Letni program sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2022 7/233
230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Sveta Ana 13/408
231. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Sveta Ana 13/409
232. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije v občini Sveta Ana 13/410
233. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cene in cenah izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter cene storitev, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami v občini Sveta Ana za leto 2022 13/410
338. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2022 20/621
339. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveta Ana 20/623
357. Sklep o seznanitvi z Novelacijo elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2022 v občini Sveta Ana 22/695
400. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2023 25/799
436. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 za občino Sveta Ana 27/868
437. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v občini Sveta Ana 27/870

Objave dokumentov v letu 2020

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
66. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2020 5/127
67. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Sveta Ana za leto 2021 5/129
131. Sklep o določitvi cen programov vrtca v občini Sveta Ana 15/262
132. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2020 15/263
133. Odlok o spremembi proračuna občine Sveta Ana za leto 2021 15/264
134. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora v občini Sveta Ana 15/266
135. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Ana za leto 2020 15/266
136. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2019 15/267
150. Poslovnik o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse občine Sveta Ana 16/278
188. Sklep o začetku postopka sprejema sklepa nujnosti gradnje Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše, sklop D – trasa 9, 10 in 11 v občini Sveta Ana 20/324
195. Poslovnik Občinskega sveta občine Sveta Ana 21/325
207. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2020 22/365
208. Odlok o spremembi proračuna občine Sveta Ana za leto 2021 22/367
209. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana (Kremberk) 22/369
210. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana (Rožengrunt) 22/369
211. Sklep o imenovanju članov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Sveta Ana 22/370
212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana 22/370

Objave dokumentov v letu 2019

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
14. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju občine Sveta Ana 1/18
21. Sklep o imenovanju članov v nadzorni odbor v občini Sveta Ana 2/25
22. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v občini Sveta Ana 2/25
35. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občine Sveta Ana 3/41
51. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta občine Sveta Ana 4/57
52. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Sveta Ana 4/59
138. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 7/173
139. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2019 7/175
140. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v katastrski občini Zgornja Ščavnica v občini Sveta Ana 7/177
141. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v katastrski občini 513 Kremberk v katastrski občini 514 Krivi vrh v občini Sveta Ana 7/177
142. Letni program sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2019 7/178
172. Statut Občine SVeta Ana 8/228
227. Sklep o spremembi občinske meje v občini Sveta Ana 10/338
271. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Sveta Ana 12/377
272. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 12/380
273. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Ana 12/381
274. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu za uporabnika v občini Sveta Ana 12/381
275. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana 12/382
352. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2019 18/485
353. Sklep o določitvi cen programov vrtca v občini Sveta Ana  18/487
359. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor v občini Sveta Ana  19/495
387. Sprememba Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana  22/620
405. Sprememba Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana  23/649
443. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občini Sveta Ana 25/716
466. Popravek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor občina Sveta Ana  26/776
497. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2020  27/840
498. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2021  27/843

Objave dokumentov v letu 2018

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
8. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju Občine Sveta Ana 1/11
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Sveta Ana 1/11
10. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana 1/12
49. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 4/88
50. Letni program sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2018 4/89
51. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom občine Sveta Ana 4/91
52. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 4/92
141. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana 9/265
142. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2017 9/266
253. Lokalni program kulture občine Sveta Ana za obdobje 2018 – 2021 16/452
254. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 16/460
255. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije v občini Sveta Ana 16/461
345. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 24/726
346. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Sveta Ana 24/727
347. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveta Ana 24/729
348. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveta Ana 24/729
402. Odlok o pokopališkem redu v občini Sveta Ana 28/878
403. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2019 28/886
404. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Sveta Ana 28/889
405. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v "Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor" iz občine Sveta Ana 28/892
461. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 za občino Sveta Ana 32/1043

Objave dokumentov v letu 2017

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
12. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju Občine Sveta Ana 1/58
156. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2017 12/403
157. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2016 12/405
158. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 12/406
159. Letni program sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2017 12/407
168. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 12/419
178. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v občini Sveta Ana 14/432
209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 16/465
234. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Sveta Ana, ki je bil objavljen pod št. 158, v Medobčinskem uradnem vestniku 12/2017 17/495
262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana 22/727
263. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 22/727
305. Odlok o spremembah proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 25/825
306. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2017 25/827
307. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 25/828
385. Pravila za izvolitev predstavnika občine Sveta Ana v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 28/939
499. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveta Ana 36/1297
500. Sklep o določitvi cen programov vrtca v občini Sveta Ana 36/1297
501. Sklep o stanovanjski najemnini v občini Sveta Ana 36/1298

Objave dokumentov v letu 2015

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
13. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju občine Sveta Ana 1/12
143. Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Sveta Ana 7/252
144. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2015 7/258
145. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana 7/259
146. Zaključni račun računa občine Sveta Ana za leto 2014 v občini Sveta Ana 7/260
147. Sklep o imenovanju podžupana v občini Sveta Ana 7/262
148. Spremembe pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Sveta Ana 7/262
149. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena v občini Sveta Ana 7/264
150. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Sveta Ana 7/265
151. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih v občini Sveta Ana 7/265
337. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2015 19/678
338. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana 19/679
489. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana 26/984
490. Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana 26/992
491. Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine, cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 pe, cene storitve črpanja in odvoza fekalij iz greznic, odvoz in prevzem blata iz mkčn, prevzem gošče iz suhih stranišč, čiščenje z odvozom oljnih in maščobnih lovilcev v občini Sveta Ana 26/996
492. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v občini Sveta Ana 26/997

Objave dokumentov v letu 2014

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT.  NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
8. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju Občine Sveta Ana 1/31
35. Popravek Sklepa občine Sveta Ana 2/60
81. Spremembe in dopolnitve Statuta občine Sveta Ana 6/163
82. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Ana 6/163
83. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2014 6/172
84. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2013 6/173
85. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena v Občini Sveta Ana 6/175
86. Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v Občini Sveta Ana 6/175
87. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana 6/177
88. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Sveta Ana 6/179
261. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveta Ana 14/467
262. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije občini Sveta Ana 14/468
366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Sveta Ana 22/675
367. Odlok o turistični taksi v Občini Sveta Ana 22/675
368. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2014 22/678
407. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Sveta Ana 23/762
408. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2014 23/763
409. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2014 23/764
464. Pravilnik o tržnem redu v Občini Sveta Ana 26/816
523. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2015 29/1030
524. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2016 29/1033
525. Sklep o določitvi višine najemnine za uporabo prodajnega mesta na kmečki tržnici in drugih občasnih prodajnih mestih v Občini Sveta Ana 29/1036
526. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana 29/1037
527. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta Ana 29/1037

Objave dokumentov v letu 2012

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
74. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 6/173
139. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah za leto 2011 9/314
140. Odlok o priznanjih Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 9/315
141. Pravilnik o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 9/317
186. Sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta občine Sveta Ana 11/416
203. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 12/450
243. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 14/509
297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 17/650
298. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 17/651
299. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 572/21, 572/19 in 572/17, vse k.o. 524 – Žice v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 17/652
300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 999/1 in 1002/1 k.o. 509-Zg. Ščavnica v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 17/652
338. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 1002/8, 1002/1, 999/5, vse k.o. 509 - Zg. Ščavnica in parc. št. 573/5, k.o. 524 – Žice v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 20/707
339. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 20/707
340. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Lokavec v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 20/709
397. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Sveta Ana 23/849
405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 24/856
481. Odlok o proračunu občine Sveta Ana v Slovenskih goricah za leto 2013 26/972
482. Odlok o proračunu občine Sveta Ana v Slovenskih goricah za leto 2014 26/975
483. Sklep o potrditvi operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 26/978
484. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 26/978
485. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 26/978

Objave dokumentov v letu 2011

(http://www.medobcinski.si/)
(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
41. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Lokavec v Občini Sveta Ana 2/54
93. Dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 4/142
94. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Sveta Ana 4/142
95. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana 4/146
96. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelovanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana 4/150
97. Pravilnik o spremembi Pravilnika o finančnih pomočeh za povpraševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana 4/150
98. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sveta Ana 4/150
403. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2011 21/682
499. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveta Ana 27/874
503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Sveta Ana 27/878
502. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 27/877
402. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana 21/681
500. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2011 27/874
164. Zaključni račun proračuna občine SvetaAna za leto 2010 7/250
165. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sveta Ana 7/251
257. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Sveta Ana v Slovenskihgoricah 12/399
501. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 27/876
504. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice v občini Sveta Ana 27/878
505. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 27/878
506. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 27/878
521. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKIINŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« 28/901

Objave dokumentov v letu 2010

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 14/2010
2. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Sveta Ana 14/2010
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010 34/2010
4. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Sveta Ana 39/2010
5. Statut Občine Sveta Ana 39/2010
6. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Ana 39/2010
7. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009 39/2010
8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 39/2010
9. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana 39/2010
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana 39/2010
11. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana 39/2010
12. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana 39/2010
13. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 39/2010
14. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana 50/2010
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana 50/2010
16. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana 77/2010
17. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010 77/2010
18. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana 95/2010
19. Sklep o sprejetju poslovnega načrta izvajanja obvezne občinske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2010 102/2010
20. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2011 (druga obravnava) 107/2010
21. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2012 (druga obravnava) 107/2010
22. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana 107/2010
23. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 107/2010
24. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 107/2010
25. Sprememba in dopolnitev statuta Občine Sveta Ana 107/2010

Objave dokumentov v letu 2009

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT.  NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA  ŠT. URADNEGA LISTA 
 1. Odlok o zaključnem računu za leto 2008 33/2009
 2. Odlok o obvezni gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sveta Ana 33/2009
 3. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah 33/2009
 4. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana 33/2009
 5. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana 33/2009
 6. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana 33/2009
 7. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana 33/2009
 8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009 41/2009
 9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009 82/2009
 10. Odlok o predkupni pravici 82/2009
 11. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 86/2009
 12. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del poslovne cone v Žicah 89/2009
 13. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2010 98/2009
 14. Pravilnik o najemu oziroma brezplačni uporabi kulturno-turističnega centra in društvenih prostorov v pritličju občinske stavbe 98/2009
 15. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za porabo stavbnega zemljišča 98/2009
 16. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške veže 98/2009

Objave dokumentov v letu 2008

Objave dokumentov v letu 2007

Objave dokumentov v letu 2006

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Pravilnik za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana 18/2006
2. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občiniskih cest v Občini Sveta Ana 18/2006
3. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 33/2006
4. Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana    61/2006
5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2005 61/2006
6. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveta Ana 65/2006
7. Popravek sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveta Ana 80/2006
8. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 82/2006
9. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006 100/2006
10. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Sveta Ana 101/2006
11. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006 114/2006
12. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006 114/2006
13. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2007 141/2006
14. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 141/2006
15. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 141/2006

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih