Evropski projekti

DOŽIVLJAJSKA UČNA POT: S ŠTRKOM JOŽKOM NA PUSTOLOVŠČINO

Naziv operacije: Doživljajska učna pot: S Štrkom Jožkom na pustolovščino

Akronim operacije: Doživljajska pot

Nosilec operacije: Občina Sveta Ana

Partnerji v operaciji: Lovska družina Sveta Ana in Gostilna Eder

Vrednost celotne operacije (z DDV): 96.463,62 EUR

Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 39.766,55 EUR

Tematsko področje: C1: Ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine, varovati okolje

D1: Krepitev integriranih rešitev socialnih in medgeneracijskih vključevanj ter varovanja zdravja

Strateški cilj: U4: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti

U5: Oblikovanje in izvajanje mrežne storitve za ranljive ciljne skupine - povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti ter podpora zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja

Trajanje operacije: 21 mesecev

Predviden zaključek operacije: September 2022

Kratek opis operacije: Z ureditvijo učne doživljajske poti želimo razviti infrastrukturo, ki bo zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom in drugim obiskovalcem kraja ter nove vsebine in metode učenja za potrebe osnovnošolskega izobraževanja in aktivnosti v vrtcu. Z učno potjo spodbujamo in podpiramo zdrav življenjski slog vseh starostnih skupin občanov. Z operacijo se bodo izboljšali pogoji za športno aktivnost in medgeneracijsko povezovanje. Pot se začne pri OŠ Sveta Ana in se nadaljuje v smeri Kremberka, proti Zgornji Ščavnici.

CILJI OPERACIJE:

 • Oblikovanje novega produkta,
 • Razvoj vsebin okoljskega značaja za vzpodbujanje vsestranskega intelektualnega, domišljijskega, čustvenega in socialnega razvoja,
 • Implementacija novih izobraževalnih metod, ki pozitivno vplivajo na splošno razgledanost in spodbujajo gibanje,
 • Obogatitev turistične destinacije in dejavnosti z novo vsebino in ponudbo v kraju,
 • Povečanje kakovosti življenja v kraju, na območju LAS ter celotnih Slovenskih goric,
 • Spodbujanje zdravega načina življenja, bivanja v in z naravo

GLAVNE AKTIVNOSTI:

 • Vzpostavitev krožne doživljajsko učne poti v dolžini 3000m
 • Postavitev kažipotov (označitev poti)
 • Ureditev JP 704-381 Kremberk - Zg. Ščavnica - Zver (deloma v asfaltni, deloma v makadamski obliki)
 • Vzpostavitev treh postajališč na poti z bogato vsebino za spoznavanje narave, spodbujanja naravnih oblik gibanja (hoja, plezanje, skakanje..) in orientacijo v naravi s spoznavanjem življenjskega okolja in reliefnih oblik Slovenskih goric
 • Razvoj vsebin (5 razlagalnih tabel in zloženka) z maskoto poti: štrkom Jožkom
 • Tisk in oblikovanje promocijske zloženke
 • Nabava in sajenje dreves (5 kom)
 • Otvoritveno - promocijski dogodek s promocijo zdravega načina življenja

DELAVNICE:

Vabilo na otvoritev Doživljajske učne poti: s štrkom Jožkom na pustolovščino.pdf

DODATNE INFORMACIJE:

Program razvoja podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

 

MINIATURNA VASICA V PARKU GENERACIJ SVETA ANA

Naziv operacije: Miniaturna vasica v Parku generacij Sveta Ana

Akronim operacije: Miniaturna vasica

Nosilec operacije: Občina Sveta Ana

Partnerji v operaciji: Franc Ruhitel – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Mladinski kulturni klub Kulturna zadruga Sveta Ana

Vrednost celotne operacije (z DDV): 86.274,62 EUR

Predividen znesek sofinaciranja iz sredstev EKSRP: 39.999,19 EUR

Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev

Strateški cilj:  B1: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

Ukrep: U3: Podpora aktivnostim za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

Trajanje operacije: 18 mesecev

Predviden zaključek operacije: September 2022

Kratek opis operacije: Z izvedbo operacije Miniaturna vasica v parku generacij Sveta Ana nadaljujemo s faznim urejanjem prostora pod Osnovno šolo Sveta Ana. Park postane prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport ter spoznavanje lokalne ponudbe za vse starostne in tudi ranljive skupine. Lesena vasica – miniaturna vas prezentira značilnosti podeželskega okolja. Predstavljene bodo značilne vaške stavbe in stavbe s promocijo lokalne turistične ponudbe (cerkev, gasilski dom, kovačija, ohranjena stavbna dediščina, kmetija, zelišča…).

 CILJI OPERACIJE:

 • Povečanje št. ponudnikov povezanih v mreženje Ovtarjeva ponudba,
 • Obogatitev turistične destinacije in dejavnosti z novo vsebino in ponudbo v kraju,
 • Izvajanje medgeneracijskih druženj, vključevanje ranljivih skupin (delavnice, dogodki),
 • Povečanje kakovosti življenja v kraju, na območju LAS ter Slovenskih goric
 • Spodbujanje zdravega načina življenja, bivanja v in z naravo…

 GLAVNE AKTIVNOSTI:

 • Postavitev miniaturne vasice
 • Izvedba treh delavnic (ekološka učna delavnica za otroke, »Prite k nam na taverh«, »Anina paletka«
 • Izdelava promocijske zloženke
 • Nakup lesenih statev za prikazovanje starega kmečkega običaja pri izvedbi delavnic.

Gre za aktivnosti za trajnostni razvoj turizma in turističnih dejavnosti, nove vsebine za učenje, nove metode učenja, osveščanje o kulturni dediščini, pravilni rabi naravnih vrednot, medgeneracijsko druženje, itd..

DELAVNICE:

Vabilo na delavnico - Prite k nam na taverh.pdf

Vabilo na delavnico - Anina paletka 2022.pdf

Vabilo na delavnico - ekološko učna delavnica za otroke.pdf

ZLOŽENKA:

Zlozenka-Miniaturna-vasica.pdf 

DODATNE INFORMACIJE:

Program razvoja podeželja 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

Park generacij Sveta Ana - 1.faza

POVZETEK PROJEKTA:

Naziv operacije: Medgeneracijski park Sveta Ana
Akronim operacije: Park Generacij Sveta Ana
Vlagatelj/nosilec operacije: Občina Sveta Ana
Ostali partnerji v operaciji: Društvo upokojencev Sveta Ana
Celotna vrednost operacije (z DDV): 93.060,20 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP (84%) : 39.942,10 EUR
Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Strateški cilj: D1: Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja
Ukrep: U5: Oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine – povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjšanje tveganja socialne izključenosti ter podpora zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja
Trajanje operacije: 16 mesecev
Predviden zaključek operacije: Maj 2020

Z izvedbo operacije Medgeneracijski park Sveta Ana nadaljujemo z urejanjem prostora pod OŠ Sveta Ana. Prostor se smotrno uredi z najmanjšim možnim posegom v prostor in ostalo krajino, pri tem ohranjamo tipično podobo kraja. Park postane prostor za druženje, igro, rekreacijo in šport, primeren za vse starostne skupine.

Na omenjenem območju oz. območju LAS ni tovrstnih prostorov za medgeneracijska druženja in za izvajanje najrazličnejših družbenih aktivnosti na prostem in v sožitju z  naravo.

Cilji
Glavni cilji investicije so: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter krepitev integralnih rešitev socialnih in medgeneracijskih vključenosti ter varovanje zdravja. Z operacijo se oblikuje in izvaja mreža storitev za ranljive ciljne skupine, povečuje se kakovost življenja. Starejšim prebivalcem se s tem nudi aktivno staranje ter zmanjšujejo tveganja socialne izključenosti. Z operacijo se daje podpora zdravemu načinu življenja in medgeneracijskemu sodelovanju.

Aktivnosti
-    Ureditev medgeneracijskega parka prostora v neto površini cca. 750 m2
-    Spodbujanje aktivnega življenjskega sloga
-    Izvajanje storitev za ranljive ciljne skupine
-    Povečanje kakovosti življenja
-    Podpora zdravemu načinu življenja

Ciljne skupine
Ciljne skupine so vsi občani Občine Sveta Ana in prebivalstvo z območja LAS Ovtar Slovenskih goric, posebej vsa društva. Prostor bo namenjen vsem oblikam medgeneracijskega druženja.

Kazalnik rezultata
-    Eno delovno mesto – koordinator vsebin
-    Tri delavnice o pravilni uporabi fitness naprav
-    Ena delavnica o pomenu vadbe v zrelejši dobi ter o pomenu športne aktivnosti
-    Medgeneracijske športne igre (2) – medgeneracijsko sodelovanje

Vabila na delavnice:

Vabilo delavnice v šprtnem parku.pdf

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželjaProgram razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

Ureditev domačije Kapl

Naziv operacije: Ureditev domačije Kapl
Akronim operacije: Ureditev domačije Kapl
Vlagatelj/nosilec operacije: Viktor Kapl
Ostali partnerji v operaciji: Občina Sveta Ana, Turistično društvo Sv. Ana v Slov. goricah
Celotna vrednost operacije (z DDV): 4.302,77 EUR
Predviden znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP (84%) : 3.021,92 EUR
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave
Strateški cilj: C1: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine
Ukrep: U4
Trajanje operacije: 25 mesecev
Predviden zaključek operacije: 31.10.2019

Izzivi
Z načrtovano operacijo se rešujejo izzivi ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine in ustvarjajo pogoji za kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju potenciala znotraj dejavnosti terciarnega sektorja. S tem se v okolju ohranja kulturna krajina in ravnovesje v okolju med preteklostjo in prihodnostjo, med mladimi, starejšimi in ranljivimi skupinami. Povečujejo se tržne in turistične dejavnosti. S tem se tudi ustvarja varovanje okolja in zdravi bivalni pogoji. Varovanje naravnega okolja ter kulturne krajine in objektov kulturne dediščine so usmeritve naprednih in v prihodnost usmerjenih akterjev razvoja območja. Stavbna in kulturna dediščina je velika zakladnica Slov. goric za  razvoj turizma.

Cilji
-    Ohraniti objekte kulturne in stavbne dediščine in dvigniti osveščenost prebivalstva glede varovanja okolja in ohranjanja narave ter kulturne dediščine. (cilj C1)
-    Povečati turistične destinacije in dejavnosti v kraju z novo vsebino in ponudbo. (cilj B1)
-    Usposobiti objekt za nočitvene kapacitete v obliki kot se je v takšnih objektih živelo v preteklosti. Kar predstavlja inovativni produkt v Slov. goric – Detox. (cilj 2)
-    Povečanje kakovosti življenja. Ob nekaj dnevni namestitvi gosta v objekt stavbne dediščine, gosta sprostiti, izključiti iz sedanjega tempa življenja in ga vživeti  v obdobje 100 let nazaj.(cilj D1)
-    Izvajati medgeneracijska druženja in vključevati invalide. Tako, da starejši prenašajo svoja doživetja in izkušnje na mlade - osnovno šolske otroke iz vsebine kulturne in stavbne dediščine. Pri tem se lahko vključujejo tudi invalidi, ki so zelo dovzetni za takšne vsebine. (cilj D1)

Aktivnosti
Obnova objekta stavbne dediščine (pleskanje sten, popravilo in pleskanje stavbnega pohištva…) in s tem izvesti aktivnosti v trajnostni razvoj turizma in turističnih dejavnosti,  varovanja okolja, nove vsebine za učenje, osveščanje o kulturni dediščini, pravilni rabi naravnih vrednot, osveščanje, medgeneracijsko druženje in motivacijo v infrastrukturi (stavbna dediščina, narava Slov. goric).
Izvedba delavnic za promocijo in izvedba delavnice na objektu operacije.

Pričakovani učinki
-    Novi produkti, ki prispevajo k razvoju podjetništva, turizma (naravne vrednote in kulturna dediščina), ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti.
-    Novi izvedeni ukrepi na področju varovanja okolja (objekt ob obnovljen in ne bo več negativno vplival na okolje kot ruševina).
-    Usposobljenost in povezovanje z večjo ozaveščenostjo prebivalcev.
-    Prispevek k višji kakovosti življenja.
-    Medgeneracijska druženja.

Ciljne skupine
Domači turisti, tuji turisti, pohodniki, osnovne šole, društva, lokalno prebivalstvo, starejši, invalidi in naključni obiskovalci.

Pričakovani učinki
Novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, podjetništva, večji kakovosti življenja, medgeneracijskem druženju, naravne in kulturne dediščine, ekologije,  kulture in društvenih dejavnosti.

Kazalnik rezultata
Urejen objekt stavbne in kulturne dediščine, dostop do ogleda etnološke zbirke, učenje in spoznavanje kulturne dediščine na delavnicah in ob vsakokratnih obiskih in stavbne dediščine na lokaciji objekta,  možnost prenočitve v objektu stavbne dediščine in sprostitev ob podoživitvi bivanja v preteklosti.

Ocena okoljskih učinkov
Pozitiven vpliv na okolje (objekt bo urejen), uvajanje novih podjetniških aktivnosti lokalne ponudbe, ohranitev primerne rabe narave in kulturne dediščine območja.

 

Vabila na delavnice:
http://www.sv-ana.si/17-aktualno/734-vabljeni-delavnice-na-izletniski-kmetiji-senveter

http://www.sv-ana.si/17-aktualno/636-vabljeni-kaplova-domacija

 

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželjaProgram razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

1prd

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih