Seje OS 2018-2022

19. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Ana

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 6. julija 2022, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor – skrajšan postopek
 5. Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Ana za leto 2022
 6. Program izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode v Občini Sveta Ana za obdobje od 2022 do 2025
 7. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Sveta Ana za leto 2022
 8. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Sveta Ana
 9. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
 10. Sklep o imenovanje predstavnika ustanoviteljic v svet javnega zavoda javni lekarniški zavod mariborske lekarne Maribor
 11. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                                 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.

                                                                                                                                      ŽUPAN

Gradivo:

pdfGradivo 19. redne seje OS.pdf

Brez naslova

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih