Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2009

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT.  NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA  ŠT. URADNEGA LISTA 
 1. Odlok o zaključnem računu za leto 2008 33/2009
 2. Odlok o obvezni gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sveta Ana 33/2009
 3. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Sveta Ana na nepremičninah 33/2009
 4. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana 33/2009
 5. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana 33/2009
 6. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana 33/2009
 7. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana 33/2009
 8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009 41/2009
 9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009 82/2009
 10. Odlok o predkupni pravici 82/2009
 11. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 86/2009
 12. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del poslovne cone v Žicah 89/2009
 13. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2010 98/2009
 14. Pravilnik o najemu oziroma brezplačni uporabi kulturno-turističnega centra in društvenih prostorov v pritličju občinske stavbe 98/2009
 15. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za porabo stavbnega zemljišča 98/2009
 16. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške veže 98/2009

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih