Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2010

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 14/2010
2. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Sveta Ana 14/2010
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010 34/2010
4. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Sveta Ana 39/2010
5. Statut Občine Sveta Ana 39/2010
6. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Ana 39/2010
7. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009 39/2010
8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 39/2010
9. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana 39/2010
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana 39/2010
11. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana 39/2010
12. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana 39/2010
13. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 39/2010
14. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana 50/2010
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana 50/2010
16. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana 77/2010
17. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010 77/2010
18. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana 95/2010
19. Sklep o sprejetju poslovnega načrta izvajanja obvezne občinske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2010 102/2010
20. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2011 (druga obravnava) 107/2010
21. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2012 (druga obravnava) 107/2010
22. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana 107/2010
23. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 107/2010
24. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 107/2010
25. Sprememba in dopolnitev statuta Občine Sveta Ana 107/2010

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih