Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2012

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
74. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 6/173
139. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah za leto 2011 9/314
140. Odlok o priznanjih Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 9/315
141. Pravilnik o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 9/317
186. Sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta občine Sveta Ana 11/416
203. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 12/450
243. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 14/509
297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 17/650
298. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 17/651
299. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 572/21, 572/19 in 572/17, vse k.o. 524 – Žice v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 17/652
300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 999/1 in 1002/1 k.o. 509-Zg. Ščavnica v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 17/652
338. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 1002/8, 1002/1, 999/5, vse k.o. 509 - Zg. Ščavnica in parc. št. 573/5, k.o. 524 – Žice v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 20/707
339. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 20/707
340. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Lokavec v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 20/709
397. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Sveta Ana 23/849
405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 24/856
481. Odlok o proračunu občine Sveta Ana v Slovenskih goricah za leto 2013 26/972
482. Odlok o proračunu občine Sveta Ana v Slovenskih goricah za leto 2014 26/975
483. Sklep o potrditvi operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 26/978
484. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 26/978
485. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 26/978

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih