Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2011

(http://www.medobcinski.si/)
(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
41. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Lokavec v Občini Sveta Ana 2/54
93. Dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 4/142
94. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Sveta Ana 4/142
95. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana 4/146
96. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelovanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveta Ana 4/150
97. Pravilnik o spremembi Pravilnika o finančnih pomočeh za povpraševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana 4/150
98. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sveta Ana 4/150
403. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2011 21/682
499. Odlok o dopolnitvi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveta Ana 27/874
503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Sveta Ana 27/878
502. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah 27/877
402. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana 21/681
500. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2011 27/874
164. Zaključni račun proračuna občine SvetaAna za leto 2010 7/250
165. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sveta Ana 7/251
257. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Sveta Ana v Slovenskihgoricah 12/399
501. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2012 27/876
504. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice v občini Sveta Ana 27/878
505. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah 27/878
506. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana v Slovenskih goricah 27/878
521. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKIINŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« 28/901

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih