Seje OS 2018-2022

11. redna seja OS

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 23. decembra 2020, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt: "Doživljajska pot"
  5. Sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa za operacijo Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice
  6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor – skrajšan postopek
  7. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sveta Ana
  8. Sklep o oprostitvi plačila uporabe mrliške vežice
  9. Mnenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje
  10. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!                          Silvo SLAČEK, župan             

                                                                                        

Gradivo: 11.redna seja OS.pdf

Dodatno gradivo k točki 5:

PIZ-kolesarske povezave ORP Slov. gorice.pdf

IP-kolesarske povezave ORP Slov. gorice.pdf

Obrazložitev.pdf

 

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih