Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2002

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sveta Ana 3/2002
2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveta Ana 3/2002
3. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana - spremembe in dopolnitve v letu 2002 10/2002
4. Sklep o subvenciji za novorojence 18/2002
5. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške veže 18/2002
6. Sklep o spremembi Sklepa o višini stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom 18/2002
7. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2002 18/2002
8. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2001 48/2002
9. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Anine novice 48/2002
10. Program priprave ureditvenega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah v Občini Sveta Ana 85/2002
11. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja, ter pogojih za pridobitev brezplačnih plakatnih mest v volilnih kampanjah za volitve poslancev v državni zbor ... 86/2002
12. Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta 86/2002
13. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Sveta Ana 86/2002
14. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002 86/2002
15. Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana 88/2002
16. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračila in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana 88/2002
17. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občiniskega glasila Anine novice 88/2002
18. Pravilnik o računovodstvu 89/2002
19. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2002 99/2002
20. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2002 99/2002

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih