Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Objave dokumentov v letu 2019

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. MUV
14. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju občine Sveta Ana 1/18
21. Sklep o imenovanju članov v nadzorni odbor v občini Sveta Ana 2/25
22. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v občini Sveta Ana 2/25
35. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občine Sveta Ana 3/41
51. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta občine Sveta Ana 4/57
52. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Sveta Ana 4/59
138. Zaključni račun proračuna občine Sveta Ana za leto 2018 7/173
139. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2019 7/175
140. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v katastrski občini Zgornja Ščavnica v občini Sveta Ana 7/177
141. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v katastrski občini 513 Kremberk v katastrski občini 514 Krivi vrh v občini Sveta Ana 7/177
142. Letni program sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2019 7/178
172. Statut Občine SVeta Ana 8/228
227. Sklep o spremembi občinske meje v občini Sveta Ana 10/338
271. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Sveta Ana 12/377
272. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v občini Sveta Ana 12/380
273. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Ana 12/381
274. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu za uporabnika v občini Sveta Ana 12/381
275. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana 12/382
352. Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Ana za leto 2019 18/485
353. Sklep o določitvi cen programov vrtca v občini Sveta Ana  18/487
359. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor v občini Sveta Ana  19/495
387. Sprememba Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana  22/620
405. Sprememba Pravilnika o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Ana  23/649
443. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v občini Sveta Ana 25/716
466. Popravek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor občina Sveta Ana  26/776
497. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2020  27/840
498. Odlok o proračunu občine Sveta Ana za leto 2021  27/843

Spletna portal Občine Sveta Ana uporablja samo NUJNE piškotke, ki so potrebni za delovanje spletne strani. Več o piškotkih