Povezava do dokumentov v medobčinskem uradnem vestniku

MUV: http://www.medobcinski.si/

Dokumenti objavljeni v Medobčinskem uradnem vestniku in Uradnem listu RS

Objave dokumentov v letu 2002

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sveta Ana 3/2002
2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveta Ana 3/2002
3. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana - spremembe in dopolnitve v letu 2002 10/2002
4. Sklep o subvenciji za novorojence 18/2002
5. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške veže 18/2002
6. Sklep o spremembi Sklepa o višini stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom 18/2002
7. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2002 18/2002
8. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2001 48/2002
9. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Anine novice 48/2002
10. Program priprave ureditvenega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah v Občini Sveta Ana 85/2002
11. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja, ter pogojih za pridobitev brezplačnih plakatnih mest v volilnih kampanjah za volitve poslancev v državni zbor ... 86/2002
12. Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta 86/2002
13. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Sveta Ana 86/2002
14. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002 86/2002
15. Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana 88/2002
16. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračila in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana 88/2002
17. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občiniskega glasila Anine novice 88/2002
18. Pravilnik o računovodstvu 89/2002
19. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2002 99/2002
20. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah 2002 99/2002

Objave dokumentov v letu 2001

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Odlok o zaključnem računu Občine Sveta Ana za leto 2000 22/2001
2. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Sveta Ana 22/2001
3. Odlok o povrečni gradbeni ceni, povrečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana 22/2001
4. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Sveta Ana 25/2001
5. Sklep o sprejetju programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana 25/2001
6. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 25/2001
7. Sprememba Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana 25/2001
8. Sprememba Statuta Občine Sveta Ana 25/2001
9. Popravek Sklepa o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice 29/2001
10. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana 49/2001
11. Odlok o priznanjih Občine Sveta Ana 49/2001
12. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - Vrtec Sveta Ana in Lokavec 111/2001
13. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002 111/2001
14. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 111/2001
15. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana 111/2001
16. Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za oskrbno z vodo 111/2001
17. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost 111/2001
18. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001 111/2001

Objave dokumentov v letu 2000

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana 24/2000
2. Sklep o vzdrževanju pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2000 25/2000
3. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povrečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana 25/2000
4. Odlok o zaključnem računu Občine Sveta Ana za leto 1999 25/2000
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 25/2000
6. Odlok o varovanju virov pitne vode 25/2000
7. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Sveta Ana 30/2000
8. Sklep o oddaji delno komunalno urejenega stavbnega zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta 37/2000
9. Sklep o višini stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom 37/2000
10. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana 37/2000
11. Sklep o opredelitvi objektov javne športne infrastrukture na območju Občine Sveta Ana 60/2000
12. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana 60/2000
13. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Sveta Ana za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS 2000 83/2000
14. Odlok o spremembi Odloka o povpreni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000 105/2000
15. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec 105/2000
16. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča 105/2000
17. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 122/2000
18. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001 122/2000
19. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000 122/2000

Objave dokumentov v letu 1999

(za podrobnejši ogled objave klikni na posamezni dokument)

ZAP. ŠT. NAZIV OBJAVLJENEGA DOKUMENTA ŠT. URADNEGA LISTA
1. Statut Občine Sveta Ana 13/1999
2. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Ana 23/1999
3. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov 31/1999
4. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Sveta Ana 31/1999
5. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999 65/1999
6. Odlok o grbu in zastavi Občine Sveta Ana 68/1999
7. Odlok o občinskem prazniku 68/1999
8. Odlok o občinskih cestah 69/1999
9. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev 69/1999
10. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sveta Ana 69/1999
11. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povrečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana 78/1999
12. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana 78/1999
13. Odlok o pomožnih objektih v Občini Sveta Ana 78/1999
14. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opemljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča 81/1999
15. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana 82/1999
16. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 93/1999
17. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 100/1999
18. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999 110/1999
19. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000 110/1999

 

   

 

Spletna stran Občine Sveta Ana uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih